Email biuro@optoscan.com.pl
Zadzwoń +48 74 867 00 11
Otwarte Pon - Pią: 08:00 - 16:00
Logowanie

Logo AgroSmart

AgroSmart to profesjonalny system  telemetryczno-logistyczny, który sprawdza się gospodarstwie rolnym nie zależnie od jego wielkości. Na tle innych dostępnych na rynku tego typu rozwiązań charakteryzuje się dużymi możliwościami cenę, na którą stać nawet najmniejsze gospodarstwa.  AgroSMART wyróżnia się specyficznymi dla rolnictwa funkcjami i raportami, tworzonymi specjalnie do monitoringu oraz zarządzania pojazdami i maszynami rolniczymi.

Wśród możliwości AgroSmart znajduje się: zarządzanie polami i aktywnością maszyn na tych obszarach (wjazd/wyjazd, ilość spalonego na nich paliwa), generowanie raportów tankowań, postojów, przejazdów oraz historii ich tras.

Aplikacja systemu AgroSmart jest wszechstronna i działa na każdym urządzeniu podłączonym do internetu. Nie wymaga instalacji i współpracuje z  każdym urządzeniem wyposażonym w przeglądarkę.  Dzięki temu dostęp do danych z maszyn jest możliwy za pośrednictwem niemal każdego telefonu, tabletu czy komputera.

LOGOWANIE DO SYSTEMU

Panel logowania do systemu AgroSmart znajduje się pod adresem https://www.AgroSmart.pro/z. Aby zalogować się do systemu należy podać „Nazwę użytkownika”, „Hasło” i wcisnąć przycisk LOGIN. Po zalogowaniu uruchomiona zostanie aplikacja mapowa, a  w oknie widoczne są:

1) główny pasek z parametrami pojazdu,

2) symbol wybranego pojazdu (jego naciśnięcie otwiera listę pojazdów),

3) przycisk menu -> Archiwum,

4) przycisk menu -> Ustawienia,

 

 

GŁÓWNY PASEK PROGRAMU

Główny pasek programu znajduje się na górze okna przeglądarki i wyświetla  podstawowe parametry pojazdu wybranego obecnie z listy pojazdów. Wyświetlana jest ikona wybranego pojazdu, jego nazwa oraz dostępne dla niego parametry, takie jak: bieżąca prędkość i prędkość obrotowa silnika, ilość paliwa w baku, odometr- czyli przebieg pojazdu widoczny na jego liczniku oraz napięcie na akumulatorze. Poniżej w dolnej części programu wyświetlany jest status transmisji nadajnika:

– białe serce na zielonym tle, oznacza nadajnik w trybie transmisji on-line – jeżeli pojazd  jest używany, nadajnik przechodzi w stan transmisji on-line i systematycznie wysyła do systemu jego parametry,

– biała litera “H” na tle niebieskim, oznacza nadajnik zahibernowany – jeżeli pojazd nie jest używany, nadajnik przechodzi w stan uśpienia.

 

 

LISTA POJAZDÓW

Listę pojazdów dopisanych do konta otwiera się  poprzez naciśniecie ikony maszyny znajdującej się w lewym górnym rogu. Po jej naciśnięciu, na środku ekranu pojawi się lista dostępnych pojazdów. Wybranie danego pojazdu z listy  umożliwia przeglądanie jego danych archiwalnych, statystyk, zmianę wyświetlanej ikony i opisu.

Na głównym pasku programu automatycznie wyświetlane są dane  wybranego pojazdu, jego nazwa, wybrana ikona oraz ostatnie zapamiętane jego parametry.

Listę pojazdów zamyka się przez ponowne naciśniecie ikony pojazdu znajdującej się w lewym górnym rogu.

 

 

MENU: ARCHIWUM

Opcja archiwum umożliwia dostęp do historii pojazdu oraz historii powiadomień. Po kliknięciu ikony kalendarza (podświetlona na poniższym zdjęciu) rozwija się dodatkowe menu dostępnych raportów, analiz i historii. Dostępne są w nim następujące funkcje opisane poniżej:
– Pokaz ślad,
– Trasa,
– Raport miejsc postoju,
– Raport paliwa,
– Poziomy paliwa,
– Raport paliwa w obszarach,
– Wykresy.

 

 

POKAŻ ŚLAD

Po uruchomieniu tej opcji program wyświetla automatyczne ślad maszyny, czyli 500 ostatnio zarejestrowanych pozycji. Funkcję śladu można wyłączyć klikając ponownie na tą ikonę.

TRASA

Menu daje dostęp do tras archiwalnych czyli historii maszyny. Po kliknięciu na tą ikonę otwierane jest nowe okno, służące do wyboru początku i końca archiwum, które ma być wyświetlone.  Zamiast wybierać określone daty, można skorzystać z przycisków „ost. 7 dni” (ostatnie 7 dni) oraz „wczoraj”. Po wybraniu interesującego zakresu dat należy wcisnąć przycisk „OK”, program pobierze z serwera i wyświetli wybrane archiwum.

Wyświetloną trasę zamyka się klikając na ikonę czerwonego krzyżyka, znajdującą się po lewej stronie.

RAPORT MIEJSC POSTOJÓW

Po kliknięciu na ikonę otwierane jest nowe okno, służące do wyboru początku i końca raportu. Raport otwiera się w nowym oknie przeglądarki i wykazane są w nim wszystkie przejazdy maszyny, łączne z czasem ich trwania i ilością przejechanych kilometrów. Raport podsumowany jest łącznym, dziennym czasem jazdy i pokonanym dystansem. Po kliknięciu na miejsce danego postoju, otwierana jest mapa z lokalizacją miejsca w którym dana maszyna się zatrzymywała.

RAPORT TANKOWAŃ
Po kliknięciu na ikonę otwierane jest nowe okno, służące do wyboru początku i końca raportu tankowań. Po wybraniu interesującego zakresu dat należy wcisnąć przycisk „OK”. Raport zawiera informacje o wykrytych przez system tankowaniach i ewentualnych spustach paliwa. Przy dacie każdego tankowania wylistowano następujące informacje:
– ilość zatankowanego paliwa,
– ilość paliwa przed i po tankowaniu,
– ilość paliwa zużytego od ostatniego tankowania,
– ilość kilometrów przejechanych od ostatniego tankowania,
– miejsce tankowania.

Raport podsumowany jest ilością paliwa zatankowanego w danych okresie.

 

POZIOMY PALIWA

Po wybraniu tego menu  otwierane jest nowe okno zawierające w postaci graficznej informacje o ilości paliwa i płynu AdBlue w poszczególnych pojazdach. Dzięki temu w jednym miejscu zebrane są informację o paliwie i AdBlue wszystkich pojazdów na koncie. Informacje te wyświetlają się tylko dla maszyn z podłączoną, obsługiwaną przez system magistralą CAN.

 

RAPORT PALIWA W OBSZARACH

Po wybraniu tego menu otwierane jest nowe okno, służące do wyboru początku i końca raportu paliwa w obszarach.  Po wybraniu interesującego zakresu dat wyświetlany jest raport, przedstawiający analizę zużycia paliwa z wybranego przedziału czasu w kontekście odwiedzanych obszarów (np. pól). Raport zawiera następujące dane:
– obszary w których przebywał pojazd,
– czas pozostawała maszyny na danym obszarze,
– dystans pokonany w danym obszarze,
– ilość paliwa spalonego w danym obszarze,
– dystans pokonany pomiędzy kolejnymi obszarami,
– ilość paliwa spalonego na dojazd,
– czas spędzony na dojeździe.

Podsumowanie zawiera informacje o ilości przejechanych kilometrów i zużytym paliwie oraz informacje o dystansie pokonanym na dojazdach i ilości paliwa zużytego na dojazdy do obszarów.

WYKRESY

Menu Wykresy umożliwia wygenerowanie:
– wykresu prędkości w funkcji czasu,
– wykresu prędkości w funkcji dystansu,
– wykresu napięcia zasilania.

 

WYKRES PRĘDKOŚCI W FUNKCJI CZASU

Po wybraniu tego wykresu i określeniu przedziału czasu jakiego ma dotyczyć, program wyświetli odpowiedni wykres w nowym oknie przeglądarki. Na osi pionowej wykresu znajduje się skala prędkości, a na osi poziomej czas (dni, godziny). Wykres prędkości zaznaczony jest na niebiesko, a im prędkość większa tym bardziej niebieski wykres. Czarnym kolorem zaznaczony jest wykres informujący o włączeniach i wyłączeniach stacyjki. Przy każdym wyłączeniu podana jest także informacja o miejscu postoju. Po najechaniu myszką na wybrany punkt na wykresie, wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące wybranego  punktu (dokładna data, godzina i prędkość). Natomiast po podwójnym szybkim kliknięciu na dany punkt wyświetlona zostanie mapa z lokalizacją w której znajdowała się maszyna.

WYKRES PRĘDKOŚCI W FUNKCJI  DYSTANSU

Po wybraniu tego wykresu i określeniu przedziału czasu jakiego ma dotyczyć, program wyświetli wykres prędkości pojazdu w funkcji przejechanego dystansu, analogicznie jak dla poprzedniego punktu.

 

WYKRES NAPIĘCIA ZASILANIA

Po wybraniu tego wykresu i określeniu przedziału czasu jakiego ma dotyczyć, program wyświetli w nowym oknie przeglądarki wykres napięcia zasilania. Na osi pionowej zaznaczono napięcie, na osi poziomej czas (daty, godziny), a im wyższe napięcie tym bardziej niebieski kolor wykresu.

MENU: USTAWIENIA

Menu  umożliwia konfigurację danych pojazdów, powiadomień, udostępniania i obszarów. Po kliknięciu ikony (podświetlona na zdjęciu po prawej stronie) rozwija się dodatkowe menu opisane poniżej i zawierające następujące funkcje:
– Zmień nazwę i ikonę,
– Powiadomienia,
– Ustaw udostępnienie,
– Edytuj obszary,
– Pokaż mnie na mapie.

 

 

ZMIEŃ NAZWĘ I IKONĘ

Po wybraniu tej funkcji wyświetlane jest nowe okienko, które umożliwia zmianę domyślnej nazwy pojazdu oraz wybranie dla  niego nowej, indywidualnej ikony. Dzięki temu pojazd będzie łatwiej rozpoznawalny na liście pojazdów. Wybranie ostatniej ikony (trzy kropki) powoduje wyświetlenie kolejnej strony z propozycjami ikon.

POWIADOMIENIA

Menu pozwala na konfigurację automatycznych informacji otrzymywanych z serwera. Możliwe jest otrzymywanie następujących powiadomień:

„Uruchomienie w zastrzeżonych godzinach od… do…” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o każdorazowym uruchomieniu maszyny w godzinach określonych po prawej stronie. W tym przykładzie od 23:00 do 06:00 rano. Godziny te traktuje się jako zastrzeżone, czyli takie w których dana maszyna nie powinna być użytkowana.

– „Jazda na lawecie” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o każdorazowym wykryciu przewożenia maszyny na lawecie. Sytuacja taka jest wykrywana gdy maszyna porusza się, a jej stacyjka jest wyłączona (wymaga podłączenia sygnału „+ po kluczyku” lub sygnału  CAN, w wersji obsługiwanej przez system).

„Wjazd/Wyjazd z obszaru” – opcja ta umożliwia konfigurację powiadomień o każdorazowym wjechaniu/wyjechaniu maszyny na/z danego obszaru. Przez „obszar” rozumie się tutaj każdy wielokąt i koło zdefiniowane przez użytkownika w menu „Edytuj obszary”. Może określać on przykładowo „pole uprawne” lub inne interesujące miejsce, np. obszar gospodarstwa, obszar gospodarstwa Klienta, sklep, stację paliw, punkty skupu, serwisy itd.  Po jej zaznaczeniu otwarta zostanie lista zdefiniowanych obecnie obszarów (pól).

Na górze tej listy znajduje się pole tekstowe umożliwiające sortowanie listy i wyszukiwanie określonego obszaru po nazwie. Po prawej stronie nazwy pola znajdują się 2 checkboxy umożliwiające zaznaczenie jakie powiadomienia mają być przesyłane. Po zaznaczeniu checkbox’a w kolumnie „Wjazd”, dla danego pola będą przesyłane powiadomienia o wjechaniu maszyny na dane pole, a po zaznaczeniu checkbox’a „Wyjazd”, dla danego pola będą przesyłane powiadomienia o wyjechaniu maszyny. Po zaznaczeniu obu, przesyłane będą informacje zarówno o „wjeździe” jak i „wyjechaniu” z obszaru. W przypadku, gdy żaden checkbox nie będzie zaznaczony, powiadomienia dla danego obszaru nie będą wysyłane.

„Niski poziom paliwa” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku poziomu paliwa poniżej 15% (wymaga podłączenia sygnału  CAN, w wersji obsługiwanej przez system).

„Niski poziom AdBlue” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku poziomu płynu  poniżej 15% (wymaga podłączenia sygnału  CAN, w wersji obsługiwanej przez system).

„Niskie napięcie akumulatora” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o spadku napięcia na akumulatorze poniżej 11,5V. Taki spadek może być przykładowo spowodowany długim okresem bezczynności maszyny, spadkiem sprawności akumulatora, jego uszkodzeniem.

„Praca jałowa” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o prawdopodobnej długotrwałej jałowej pracy maszyny bez wykonywania pracy efektywnej.

„Alerty techniczne” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o wyłączeniu silnika bez studzenia turbiny.

„Brak pracy w określonych godzinach” (w chwili obecnej funkcjonalność niedostępna) – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia gdy w wyznaczonym przedziale czasowym dana maszyna nie rozpocznie swojej pracy.

„Praca poza gospodarstwem” (w chwili obecnej funkcjonalność niedostępna) – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał powiadomienia o wykrytej pracy maszyny poza zadeklarowanymi granicami gospodarstwa.

„Przypomnienie o przeglądzie” – po zaznaczeniu tej opcji system będzie przesyłał przypomnienia o zbliżającej się ilości motogodzin przy której należy wykonać przegląd.

 

 

EDYTUJ OBSZARY

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie i edytowanie obszarów. Każdy wjazd i wyjazd pojazdu ze zdefiniowanego obszaru będzie odnotowywany. Przez „obszar” rozumie się tutaj każdy wielokąt i koło zdefiniowane przez użytkownika w tym menu. Może określać ono przykładowo „pole uprawne” (dlatego też często zamiast określenia „obszar”, używa się w tej instrukcji nazwy „pole”) lub inne interesujące nas miejsce, np. obszar naszego gospodarstwa, obszar gospodarstwa Klienta, sklep, stację paliw, punkty skupu, serwisy itd..

Dodatkowo w przypadku włączenia powiadomień „obszary” (w menu powiadomienia) na podany adres e-mail za każdym razem przesyłana jest informacja o wjechaniu lub wyjechaniu z obszaru.

Po wybraniu tej funkcji w lewym górnym rogu pojawiają się dwie ikony, które umożliwiają ustawienie obszaru w kształcie koła lub dowolnego wielokąta oraz lista zdefiniowanych już obszarów.

OBSZAR W KSZTAŁCIE KOŁA

Ustawienie obszaru o kształcie koła rozpoczyna się od wybrania jego środka. W celu jego określenia należy zaznaczyć na mapie miejsce w którym ma się znajdować środek obszaru. Następnie przesunąć myszkę wyznaczając promień koła i kliknąć prawym przyciskiem myszy.

OBSZAR W KSZTAŁCIE WIELOKĄTA

Natomiast obszar o kształcie wielokąta rysuje się zaznaczając na mapie poszczególne wierzchołki obszaru.

 

POKAŻ MNIE NA MAPIE

Po wybraniu tej funkcji na smartfonie  lub tablecie wyposażonym w GPS system będzie wyświetlał na mapie lokalizację telefonu, na którym uruchomiono tą funkcję. Pozycja ta jest opisana nazwą „JA”. Funkcja ta pomaga określić wzajemne położenie użytkownika systemu w stosunku do jego pojazdów.